Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

World Wetland Day 2020

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี  เป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day) ตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ หรือ Ramsar Convention ซึ่งมีภาคีเครือข่ายทั่วโลก 170 ประเทศ มีพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับโลก จำนวน 2,293 แห่ง​  World Wetlands Day 2020: จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ : Wetlands and Biodiversity (พื้นที่ชุ่มน้ำกับความหลากหลายทางชีวภาพ)

ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นแหล่งกักเก็บก๊าชคาร์บอนที่สำคัญของโลก และก๊าชคาร์บอนถือเป็นก๊าชเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำ ดังนั้น จึงต้องดูแลรักษาพื้นทีชุ่มน้ำไม่ให้มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนมากจนเกินไป

หม้อข้าวหม้อแกงลิง

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสวนพฤกษศาสตร์สาขาในสังกัด คือ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อยู่ในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ ที่บึงสำนักใหญ่ ต.ชากพง อ.แกลง  จ.ระยอง มีเนื้อที่ 3,871 ไร่ ซึ่งเป็นบึงน้ำจืดธรรมชาติคล้ายแอ่งกระทะ ทำหน้าที่รองรับน้ำที่ไหลมารวมกันในบริเวณพื้นที่ตำบลชากพง โดยมีเกาะตั้งอยู่ใจกลางบึง ที่ประกอบไปด้วยป่าเสม็ดขาวและสังคมพืชท้องถิ่นเดิม ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ และทรัพยากรพรรณพืชที่มีความโดดเด่น ได้แก่ เสม็ดขาว เสม็ดแดง ชะมวง แต้ว ยางนา พะยอม หวาย กะพ้อ พรวด โคลงเคลง มันเทียน ฯลฯ อีกทั้งในแหล่งน้ำยังสามารถพบพรรณไม้ที่น่าสนใจ ได้แก่ กกกระจูด กกเกี่ยวน้อย บัวสาย บัวบา บัวเผื่อน บัวหลวง สาหร่ายข้าวเหนียว (ดอกสีเหลือง/ดอกสีชมพู) หม้อข้าวหม้อแกงลิง

สาหร่ายข้าวเหนียว

ภายในบึงยังมีแพหญ้าที่ทับถมกันเป็นชั้นหนาๆ ขนาด 50 เซนติเมตร  ถึง 1 เมตร นั้นเป็นแพหญ้าขนาดใหญ่ที่แผ่ปกคลุมผืนน้ำ โดยชาวบ้านเรียกแพหญ้านี้ว่า “หนังหมา” นอกจากนี้ บนแพหญ้ายังมีกล้วยไม้หายากอีกหลายชนิดที่สามารถขึ้นบนหนังหมาได้ อาทิ เอื้องอึ่งอ่าง ผักไผ่น้ำ แห้วชะครู และเอื้องมวนสีสนิม เป็นต้น นอกจากนี้สังคมกลุ่มนิเวศป่าเสม็ดขาว ดังกล่าว ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นรุกขมรดกของแผ่นดิน ประจำปี 2562 โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

เอื้องอึ่งอ่าง

แพหญ้า

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในท้องถิ่นจังหวัดระยอง จัดงาน “วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2563” ขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ บึงสำนักใหญ่ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ

โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น พิธีทำบุญตักบาตร สืบชะตาบึง พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เขียนบทความส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ชมการแสดงของเยาวชนที่แสดงออกถึงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ กิจกรรมสร้างสรรค์ทางวิชาการของเยาวชน การจัดสวนหย่อม การประกวดจัดสวนถาดชื้น-แห้ง โดยมีน้ำเป็นองค์ประกอบ การวาดภาพธรรมชาติ การตอบปัญหาทางด้านพฤกษศาสตร์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุที่เหลือใช้ การคัดแยกขยะ การเสวนาเกี่ยวกับพืช สัตว์ รุกรานต่างถิ่นในพื้นที่ชุ่มน้ำ

การให้บริการนั่งเรือชมธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำ การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน   การแข่งขันพายเรือ ถ่อเรือ การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ระดับประเทศ  การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและการแข่งขันวิ่งมาราธอนเพื่อสุขภาพและการอนุรักษ์ พื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetland run mini marathon 2020) ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. โดยนายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์ระยอง โทร. 0 3863 8880-1 และ นายวัชนะ บุญชัย หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง โทร.09 3138 9095

Post a comment

18 − fifteen =