Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

สิ่งใดเล่า ทำให้เราเป็นมนุษย์?

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สำนักพิมพ์ SOOK Publishing จัดเสวนาและเปิดตัวหนังสือ “สิ่งใดเล่า ทำให้เราเป็นมนุษย์ What makes us Human?” โดย นพ.ฌอง-หลุยส์ ลองโบเรย์          อดีตผู้เชี่ยวชาญประจำองค์กร UNAIDS ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร Constellation

นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า ในปัจจุบันสังคมไทย กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม โรคอุบัติใหม่ ปัญหาสุขภาพจิตจากสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และการปรับตัวเข้าสู่สังคมสูงวัย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน นำ “กระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนา” ซึ่งบูรณาการความเป็นมนุษย์ เคารพศักดิ์ศรีศักยภาพของตนเองและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน ร่วมคิด ร่วมทำ เกิดพลังแห่งการเรียนรู้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในหลายมิติ ก้าวข้ามการแบ่งแยก เกิดความรักกัน ไว้ใจกันซึ่งกันและกันมากขึน ร่วมแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสมดุล เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย อเมริกาใต้ และแอฟริกา ที่แม้จะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทว่าเคารพในศักดิ์ศรีและศักยภาพของกันและกัน ร่วมคิด และลงมือแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยนำความรู้และหลักการ SALT ของ Constellation  ผู้วางรากฐานการทำงานที่สร้างความตระหนักถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง

นพ.ฌอง-หลุยส์ ลองโบเรย์ ผู้เขียนหนังสือ “สิ่งใดเล่า ทำให้เราเป็นมนุษย์ What makes us Human?” ได้รับเชิญในตำแหน่งศาสตราจารย์วุฒิคุณ ประจำสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจเขียนหนังสือเล่มนี้ เกิดขึ้นที่ประเทศไทย จังหวัดพะเยา หลังพบจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ลดลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่หลายพื้นที่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนได้เรียนรู้ตัวอย่างกระบวนการเอาชนะและควบคุมโรคเอดส์ในพื้นที่ โดยชาวบ้านมีการรับรู้ว่าปัญหาเอดส์เป็นปัญหาที่ไม่ใช่แค่การรักษา แต่ต้องแก้ไขปัญหาร่วมกัน สอดคล้องกับหลักการขององค์กร Constellation ที่ใช้กระบวนการ SALT ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ S มาจาก support (สนับสนุน) Stimulate (กระตุ้น), A มาจาก Appreciate (ชื่นชม), Action (ปฏิบัติ) Analyse (วิเคราะห์), L มาจาก Learning (เรียนรู้) Link (เชื่อมโยง) และ T มาจาก Team (ทีม) Transform (เปลี่ยนแปลง) Transfer (ถ่ายทอด) ซึ่งกระบวนการนี้ต้องยึดหลักความเป็นมนุษย์ เห็นคุณค่าของชีวิต แลกเปลี่ยนและทบทวนวิถีการใช้ชีวิตของตนเอง ชุมชนและครอบครัว เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เกิดผลสำเร็จในแง่การหยุดแพร่กระจายโรคเอดส์และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมโดยรอบได้จริง

ผศ.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ทางสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมกับ สสส. สปสช. และ The Constellation ประเทศเบลเยียม จัดอบรมเพื่อพัฒนา Community Ownership ด้วย process SALT ที่ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่างวันที่ 16–20 มีนาคม 2563 พร้อมติดตามผลการดำเนินงานผู้เข้าอบรม โดยนำ process SALT ไปดำเนินการในชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ และรายงานผลเป็นระยะทุกเดือนผ่าน teleconference กับทีมของ The Constellation เป็นเวลา 6 เดือน

หนังสือ “สิ่งใดเล่า ทำให้เราเป็นมนุษย์ What makes us Human?” สามารถหาได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำ หรือ www.sookpublishing.com และเฟซบุ๊ก Sookpublishing

Post a comment

5 × four =