Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

What makes us Human Tag

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สำนักพิมพ์ SOOK Publishing จัดเสวนาและเปิดตัวหนังสือ “สิ่งใดเล่า ทำให้เราเป็นมนุษย์ What makes us Human?” โดย นพ.ฌอง-หลุยส์ ลองโบเรย์          อดีตผู้เชี่ยวชาญประจำองค์กร UNAIDS ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร Constellation ​นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า ในปัจจุบันสังคมไทย กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม โรคอุบัติใหม่ ปัญหาสุขภาพจิตจากสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และการปรับตัวเข้าสู่สังคมสูงวัย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน นำ “กระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนา” ซึ่งบูรณาการความเป็นมนุษย์ เคารพศักดิ์ศรีศักยภาพของตนเองและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน ร่วมคิด ร่วมทำ เกิดพลังแห่งการเรียนรู้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในหลายมิติ