Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

เอื้องอึ่งอ่าง Tag

ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำ แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยคำว่า “พื้นที่ชุ่มน้ำ” (Wetland) หมายถึงพื้นที่ที่มีน้ำเป็นปัจจัยหลักในการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต โดยทั่วไปแล้ว พื้นที่ชุ่มน้ำจะเกิดจากระดับน้ำใต้ดินที่อยู่ใกล้ผืนดินมาก ๆ ลักษณะจึงเป็นที่ราบลุ่ม ที่มีพื้นที่แฉะคล้ายน้ำท่วมขัง มีการไหลเวียนของน้ำตามฤดูกาล   โลกของเรามีพื้นที่ชุ่มน้ำรวมกันราว 10 ล้านตารางกิโลเมตร หรือราวร้อยละ 6 ของพื้นที่ผิวโลกทั้งหมด พื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งอาจเป็นเพียงพื้นที่ส่วนน้อยของโลก แต่ถือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่มีสภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลก (ที่มา : https://ngthai.com/science/30325/wetland/) ด้วยลักษณะพิเศษที่มีความผสมผสานระหว่างผืนดินและน้ำ รวมทั้งลักษณะของน้ำที่มีได้ทั้ง น้ำจืด น้ำเค็ม หรือ น้ำกร่อย ทำให้พื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นบ้านที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย ด้วยความแปลกตาทางธรรมชาติทำให้พื้นที่ชุ่มน้ำส่วนใหญ่ มีเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัว เหมาะแก่การเข้าชมเพื่อศึกษาธรรมชาติ และกลายเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจกันมาก เราเดินทางมาที่ “สวนพฤกษศาสตร์ระยอง” อีกครั้งที่ความอลังการซ่อนเร้นอยู่ในผืนน้ำและผืนป่าขนาดใหญ่  รวมพื้นที่กว่า 3,000 ไร่

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี  เป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day) ตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ หรือ Ramsar Convention ซึ่งมีภาคีเครือข่ายทั่วโลก 170 ประเทศ มีพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับโลก จำนวน 2,293 แห่ง​  World Wetlands Day 2020: จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ : Wetlands and Biodiversity (พื้นที่ชุ่มน้ำกับความหลากหลายทางชีวภาพ) ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นแหล่งกักเก็บก๊าชคาร์บอนที่สำคัญของโลก และก๊าชคาร์บอนถือเป็นก๊าชเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำ ดังนั้น จึงต้องดูแลรักษาพื้นทีชุ่มน้ำไม่ให้มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนมากจนเกินไป [caption id="attachment_19505" align="aligncenter" width="900"] หม้อข้าวหม้อแกงลิง[/caption] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม