Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

นึกสะท้อน-คิดสะเทือน ผ่าน “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2561”

นอกจากการนำเสนอความงามเพื่อการจรรโลงใจ ศิลปะยังสะท้อนถึงเรื่องราวของยุคสมัย ผ่านมุมมองของศิลปินที่มีต่อสังคมในขณะนั้น และนี่อาจจะเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ สำหรับความนึกคิดจินตนาการของศิลปินรุ่นใหม่ ที่เข้าร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2561 ซึ่ง MeetThinks อยากชวนกันไปชม ไปนึก ไปคิด และจินตนาการ ไปด้วยกัน

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้ได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานศิลปกรรม จึงได้ริเริ่มจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ขึ้นตั้งแต่ปี 2552 โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่เปิดการเรียนการสอนด้านศิลปะ คัดเลือกผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิต นักศึกษา ของแต่ละสถาบันที่โดดเด่นหลากหลายตามความถนัดเฉพาะตนมาจัดแสดงร่วมกัน

และในปีนี้นิทรรศการ ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2561”  ได้รวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ชั้นปีสุดท้ายของปีการศึกษา 2560 จากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านศิลปะ 39 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วยผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันละ 2 คน ระดับปริญญาตรี สถาบันละ 3 คน ส่งผลงานมาร่วมแสดงคนละ 1 ชิ้น รวม 137 ชิ้น ได้แก่ ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม งานจัดวาง และงานมัลติมีเดีย  จัดแสดงร่วมกันตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 1 กรกฎาคม 2561 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

คุณเยาวณี นิรันดร ผู้บริหารคริสตี้ส์ ประเทศไทย ในฐานะประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวว่า นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม เป็นโอกาสที่ดีของศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น ให้ได้มีเวทีแสดงผลงานเพื่อแสดงศักยภาพของตนเอง และสถานศึกษาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง  อีกทั้งยังเป็นการสร้างความพร้อมที่ก่อนจะก้าวไปสู่การเป็นศิลปินอาชีพในอนาคต  นอกจากนั้นยังถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจในศิลปะโดยทั่วไป ได้ใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงาน และได้ศึกษาเทคนิคเฉพาะตัวของศิลปินแต่ละคน อีกทั้งเวทีนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่รักในศิลปะ ได้มาพบเจอ แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันและกันด้วย

อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2557 และอนุกรรมการพิจารณาผลงานศิลปกรรม หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กล่าวว่า นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ยอดเยี่ยม เป็นเวทีที่แสดงถึงความสำเร็จในห้วงเวลาหนึ่งของชีวิตของความเป็นศิลปิน ซึ่งหลังจากนี้ยังต้องอาศัยการพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าต่อไป  ผลงานที่จัดแสดงในปีนี้ แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการศิลปะของไทย เผยให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ได้นำพาศิลปะให้ก้าวหน้า ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังนั้นการจัดแสดงศิลปนิพนธ์จะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับศิลปินรุ่นใหม่ให้ก้าวต่อไปพร้อมกับการดำรงชีวิตที่ดีงาม

ขณะเดียวกัน ศิลปินรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า มีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมการแสดงผลงานในนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2561 ไปชมผลงานตัวอย่าง พร้อมแนวคิดของพวกเขากันเลย

เสพ

ผลงาน “เสพ” โดย สุรศักดิ์ สันติพิทักษ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ระดับปริญญาตรี) ได้แรงบันดาลใจจากปัญหายาเสพติดในสังคมรอบข้าง และเป็นปัญหาที่แพร่หลายมากในพื้นที่ภาคใต้ นั่นคือยาเสพติดประเภทน้ำกระท่อม 4×100 จึงสร้างสรรค์เป็นผลงานสะท้อนปัญหายาเสพติดกับเยาวชน

คะนึงนิจ 2

ผลงาน “คะนึงนิจ 2” โดย นฤมล บุญทอง มหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับปริญญาตรี) หล่อหลอมแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ของความรัก ทั้งครอบครัว บุคคลที่รัก แสดงให้เห็นถึงความรัก ความอบอุ่น ความสุข ที่บันทึกไว้ในความทรงจำ และเกิดภาพจินตนาการและแสดงออกเป็นผลงานชิ้นนี้  มีการสั่งจองผลงานชิ้นนี้แล้วในวันแรกของการแสดง

ภาพลวง

ผลงาน “ภาพลวง” โดย ณัฐนรี เตียวเจริญกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา (ระดับปริญญาโท) สะท้อนมุมมองกระแสนิยมทางวัตถุที่ฉาบฉวย ที่ผู้คนอยากมีไว้ครอบครอง โดยใช้วัสดุสื่อผสม ในรูปแบบ 3 มิติ

สีสันจากเครื่องแต่งกาย

ผลงาน “สีสันจากเครื่องแต่งกาย” งานศิลปะจากการเย็บ ปัก ถัก ร้อย โดย  นิลยา บรรดาศักดิ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับปริญญาโท) สะท้อนความงามของแฟชั่นในปัจจุบันที่มีความสนุน มีชีวิตชีวา และไม่เคยหยุดนิ่ง

สินค้ามีชีวิต 1

ผลงาน “สินค้ามีชีวิต 1” ศิลปะสื่อผสม โดย สุนทรี อุปนันชัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ระดับปริญญาโท) สะท้อนชีวิตของโสเภณี ผ่านใบหน้าหญิงสาวที่ฉาบทาด้วยเครื่องสำอาง ขณะที่ร่างกายย่อมเสื่อมไปตามกาลเวลา เปรียบเสมือนสนิมที่เกาะอยู่

ของขวัญชิ้นแรก

ผลงาน “ของขวัญชิ้นแรก” โดย พรทิพย์ ปาระมีศรี มหาวิทยาลัยนเรศวร (ระดับปริญญาตรี) สะท้อนความทรงจำในวัยอดีต กับความสัมพันธ์ของครอบครัว เมื่อได้กลับไปคราใด แม้เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ก็มีความสุขได้

ฮีโร่ของฉัน

ผลงาน “ฮีโร่ของฉัน” โดย จตุพร รักพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ระดับปริญญาตรี) ศิลปะสื่อผสม กับมุมมองต่อผู้ชายคนหนึ่งที่ไมมีอาชีพสูงศักดิ์ ไม่มีเงินทองมากมาย แต่มีอาชีพอันเป็นวิถีชีวิตของเขา

ชีวิตชาวสวนยาง

ผลงาน “ชีวิตชาวสวนยาง” ศิลปะสื่อผสม โดย มารีนี อาแด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ระดับปริญญาตรี) สะท้อนวิถีชีวิตชาวสวนยาง ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยได้ใช้วัสดุยางพารามาปะติดบนผลงานที่มีความโดดเด่น

จำยอม

ผลงาน “จำยอม” สื่อผสม โดย ญาณิศา เทิดรัตนพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ระดับปริญญาตรี) สะท้อนสภาวะจำยอมที่อยู่สถานที่ เหตุการณ์ที่ไม่พึงใจ

รูปทรงความเคลื่อนไหวแห่งชีวิต

ผลงาน “รูปทรงความเคลื่อนไหวแห่งชีวิต” โดย โสรยา รักวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ระดับปริญญาตรี)  ที่สื่อถึงความสนุกสนาน ขี้เล่น ของแมว อันเป็นสัตว์เลี้ยงที่เธอรัก

บุญบั้งไฟ

ผลงาน “บุญบั้งไฟ” สื่อผสม โดย ฉัตรลดากรณ์ สืบลี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ระดับปริญญาตรี) สะท้อนความงามของภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอดผ่านเส้นสีที่ให้อารมณ์ความรู้สึก

โลกธรรม 8

ผลงาน “โลกธรรม 8” งานประกอบโมเดล โดย พระโกศัลย์ กิตติปัญโญ (นุปากรณ์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย (ระดับปริญญาตรี) สะท้อนเรื่องราวของความเจริญที่เต็มไปด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ รายล้อมด้วยความไม่เที่ยง

จร นอนเล่น

ผลงาน “จร นอนเล่น” วิดีโอจัดวาง และเพ้นท์ผนัง โดย ศุภวิชญ์ อิททร์งาม มหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับปริญญาตรี) สะท้อนมุมมองความเอาใจใส่ต่อสัตว์เลี้ยง และตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสัตว์จรจัด

ความโดดเดี่ยว1

ผลงาน “ความโดดเดี่ยว1” โดย กฤตวัชร์ ฉ่ำวารี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ระดับปริญญาตรี)  สะท้อนปัญหาสุนัขเร่ร่อน

แลเรือน ที่เลือนราง

ผลงาน “แลเรือน ที่เลือนราง” ศิลปะการเย็บแบบพรีโมชั่น โดย พรพรรณ มงคลสิทธิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับปริญญาตรี)  ที่ได้แรงบันดาลใจจากเรือนไทยโบราณ  มีความงามและความทรงจำที่อบอุ่น ที่นับวันจะเลือนหายไป

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2561”  เพื่อร่วมเสริมสร้างกำลังใจและสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่น ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพออกเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป  โดยนิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 1 กรกฎาคม 2561 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง (สะพานผ่านฟ้า) เปิดให้เข้าชมทุกวัน   (ยกเว้นวันพุธ) เวลา 10.00 – 19.00 น.

 

 

Post a comment

eighteen + 17 =