Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

TCCN Tag

อพท. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ไทย เปิดเวทีถกแนวคิดการสร้างสรรค์สินทรัพทางวัฒนธรรม เพิ่มมูลค่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เตรียมพร้อมดันอีก 3 จังหวัดเข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์โลก ในพิธีเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ประเทศไทย หรือ Thailand Creative Cities Network : TCCN 2022  นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. ประธานการเปิดงาน กล่าวว่า อพท. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก และเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ประเทศไทย จัดกิจกรรมครั้งนี้ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. 65 - 1 ก.ค. 65 ณ อาคาร UBC 2 สุขุมวิท

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ไทย หนุนตั้ง “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทย” (Thailand Creative Cities Network  หรือ TCCN) ชู อพท. พี่เลี้ยงดันหลังเมืองที่ประสงค์เข้าสู่การเป็นเครือข่าย UCCN  ประเดินจัดเสวนาครั้งแรก เปิดเวทีระดมความคิด สร้างความรู้ความเข้าใจประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ และเกณฑ์ของยูเนสโก  เป้าหมายขยายเส้นทางท่องเที่ยวเมืองสร้างสรรค์แห่งใหม่ มุ่งกระจายรายได้ท่องเที่ยว  สร้างเศรษฐกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน ตอบโจทย์โรดแมปชาติ 20 ปี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่รัฐบาลมุ่งเน้นให้เกิดการต่อยอดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค เพื่อเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ได้กำหนดเป้าหมายทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต โดยมุ่งพลิกโฉมประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มี