Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

5 ธันวาคม Tag

70% ของประชากรไทยอยู่ในภาคการเกษตร คนไทยมีผืนดินอันอุดมสมบูรณ์จนได้ชื่อว่าแผ่นดินทอง “สุวรรณภูมิ” ดินจึงเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่ง ไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น เพราะหากขาดดิน หรือมีดินที่ไม่มีคุณภาพ มนุษย์ก็ดำรงอยู่ได้ยาก ตลอดระยะเวลาการครองราชย์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เราต่างเห็นแล้วว่า พระองค์ทรงสร้างประโยชน์นานาประการให้กับเมืองไทย โดยเฉพาะเรื่องดินและน้ำ อันเป็นทรัพยากรสำคัญในการดำรงชีวิต มีผลงานต่างๆ เป็นที่ประจักษ์ จนองค์การสหประชาชาติเล็งเห็นถึงคุณค่าและประกาศให้วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก ซึ่งทั่วโลก กว่า 200 ประเทศจะร่วมจัดงานเพื่อยกย่องและเชิดชูในหลวงรัชกาลที่ 9 “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (Humanitarian Soil Scientist Award) พระองค์แรก และพระองค์เดียวของโลก เราทุกคนอยู่บนผืนดิน แต่น้อยนักที่จะรู้จักคุณค่าและการดูแลรักษาดิน หากกล่าวในตอนนี้หลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพ จึงอยากเชิญชวนให้ไปร่วมงาน  “วันดินโลก” 5 - 8