Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

เงินได้จากแหล่งต่างประเทศ Tag

 มาซาร์สในประเทศไทย บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนำ ประกาศว่าบริษัทพร้อมให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดาที่อยู่ในประเทศไทย ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายใต้ประมวลรัษฎากร กรณีมีเงินได้พึงประเมินจากต่างประเทศ การตีความแนวปฏิบัติฉบับใหม่นี้ อยู่ในคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 161/2566 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 15กันยายน 2566 ป.161/2566 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรในการตีความมาตรา 41 ของประมวลรัษฎากร ซึ่งกำหนดไว้ว่าบุคคลซึ่งเป็น ไม่ว่าเงินได้จากแหล่งต่างประเทศนั้นจะเกิดขึ้นในปีใดก็ตาม การตีความใหม่นี้จะส่งผลกับเงินได้ที่นำเข้ามาในประเทศไทย และจะต้องเสียภาษี โดยคำสั่งใหม่นี้จะเริ่มใช้บังคับกับเงินได้ที่นำเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ก่อนหน้านี้ การตีความการเสียภาษีบนรายได้จากแหล่งต่างประเทศสำหรับผู้เสียภาษีที่อยู่ในประเทศไทย จะอาศัยความตามคำสั่งเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ที่มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินจากต่างประเทศ และนำเงินได้พึงประเมินนั้นเข้ามาในประเทศไทยในปีปฏิทินถัดไปจากปีที่มีเงินได้ การตีความนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อการวางแผนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีกิจการหรือมีทรัพย์สินในต่างประเทศ นายโจนาธาน สจ๊วต สมิทธ หุ้นส่วนด้านภาษี ของมาซาร์สในประเทศไทย คาดการณ์ว่า คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 161/2566 จะส่งผลกระทบต่อผู้เสียภาษีเป็นอย่างมาก