Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

หนังสือน่าอ่าน Tag

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สำนักพิมพ์ SOOK Publishing จัดเสวนาและเปิดตัวหนังสือ “สิ่งใดเล่า ทำให้เราเป็นมนุษย์ What makes us Human?” โดย นพ.ฌอง-หลุยส์ ลองโบเรย์          อดีตผู้เชี่ยวชาญประจำองค์กร UNAIDS ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร Constellation ​นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า ในปัจจุบันสังคมไทย กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม โรคอุบัติใหม่ ปัญหาสุขภาพจิตจากสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และการปรับตัวเข้าสู่สังคมสูงวัย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน นำ “กระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนา” ซึ่งบูรณาการความเป็นมนุษย์ เคารพศักดิ์ศรีศักยภาพของตนเองและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน ร่วมคิด ร่วมทำ เกิดพลังแห่งการเรียนรู้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในหลายมิติ

มนุษย์เอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยอะไร? ข้าวปลา อาหาร น้ำดื่ม ความอดทน เงินตรา น้ำใจ หรือ โชคชะตา สิ่งเหล่านี้ีอาจเป็นทางรอดในช่วงเวลาสั้นๆ   แต่หากต้องตกในสถานการณ์คับขัน หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน การเอาตัวรอดด้วยสิ่งที่กล่าวมา คงไม่ใช่คำตอบเสียแล้ว โดยเฉพาะอุบัติภัยต่างๆ จากธรรมชาติ ทั้งดิน น้ำ ลม ไฟ สภาพอากาศ ที่มนุษย์ต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้ หรือแม้แต่การติดถ้ำ ซึ่งเป็นสถานการณ์ประวัติศาสตร์ของเมืองไทย กล่าวได้ว่า เราสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆ ได้ ด้วยสติและปัญญา ซึ่งเรื่องเหล่านี้ ต้องได้รับการขัดเกลาทางด้านจิตใจ ทั้งเรื่องความรู้ และความอดทน รวมทั้งความสามัคคี ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ ควรบรรจุอยู่ในหลักสูตรการศึกษา เพราะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทึ รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง ที่ช่วยบ่มเพาะความรู้ทางด้านการเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ต่างๆ ให้กับเด็กๆ ซึ่งวันนี้มีสื่อต่างๆ ออกมาให้เลือกศึกษามากมาย