Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

Thailand 4.0 Tag

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จับมือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดโครงการ วังจันทร์วัลเลย์ เมืองนวัตกรรมอัจฉริยะของประเทศไทย เป็นที่ตั้งของ EECi Headquarters บนพื้นที่ 3,454 ไร่ ท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งเป็นเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อผลักดันและพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศไทย ให้เปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจแห่งอนาคตและอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ New S-Curve เพื่อพัฒนา และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น ตามนโยบาย Thailand 4.0 ปัจจุบันโครงการวังจันทร์วัลเลย์มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งถูกออกแบบตามมาตรฐานเมืองอัจฉริยะ Smart City  เพื่อรองรับกลุ่มนักลงทุนหรือผู้สนใจที่จะเข้ามาทำงานวิจัยและสร้างโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) นอกจากนี้