Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ข้อมูล Dynata Tag

ผลการสำรวจของ Blackbox Research ชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าการระบาดของโควิด-19 จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของคนไทย แต่คนไทย 4 ใน 5 (82%) ยังเต็มใจที่จะสนับสนุนแบรนด์ที่ยั่งยืน ซึ่งนับเป็นจุดขายใหม่สำหรับผู้ประกอบการ  และโอกาสทองสำหรับแบรนด์ไทยในการบุกเบิกธุรกิจที่ยั่งยืน และสร้างอนาคตที่สดใสให้กับประเทศไทย เพื่อเอาชนะใจและกำลังซื้อของผู้บริโภค Blackbox Research และผู้ให้บริการด้านข้อมูล Dynata ได้ร่วมกันทำการศึกษาว่า คนไทยมีความเข้าใจเกี่ยวกับความยั่งยืนอย่างไร และความยั่งยืนส่งผลต่อการรับรู้และการมีส่วนร่วมกับแบรนด์อย่างไร  ผลจากการสำรวจแสดงให้เห็นว่า ในขณะที่คนในสังคมมีความตื่นตัวด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ภาคธุรกิจมีการดำเนินการด้านความยั่งยืนที่เกินความคาดหมายของผู้บริโภค ในขณะที่การดำเนินงานของภาครัฐยังคงล่าช้า คนไทยเกือบ 1 ใน 4 (24%) เห็นว่าภาคธุรกิจสามารถดำเนินการด้านความยั่งยืนได้ดีเกินความคาดหมาย (มีเพียง 15% เท่านั้นที่เชื่อว่าภาคเอกชนมีหน้าที่ขับเคลื่อนด้านความยั่งยืน) โดยความเห็นของผู้เข้าร่วมการสำรวจต่อการดำเนินงานของภาครัฐกลับอยู่ในทิศทางที่ตรงกันข้าม กล่าวคือ มากกว่าครึ่งหนึ่งของคนไทย (51%) เชื่อว่าการกำหนดประเด็นด้านความยั่งยืนให้เป็นวาระแห่งชาติเป็นหน้าที่ของรัฐบาล มีเพียง