Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

แพลตฟอร์มท่องเที่ยวไทย Tag

ดีป้า เดินหน้าส่งเสริมภาคเอกชนพัฒนา Safe T Travel แพลตฟอร์มท่องเที่ยวไทยที่มีการผสมผสานเทคโนโลยีเอไอและบิ๊กดาต้ามาใช้วิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยว ก่อนนำเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจรในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ สามารถจองและชำระค่าบริการผ่านแอปพลิเคชัน QueQ สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย  ร่วมพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19 ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ต้องหยุดชะงัก ประชาชนทั่วโลก รวมถึงคนไทยเองต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตโดยหันมาให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน การดำเนินธุรกิจ หรือแม้แต่การจับจ่ายใช้สอย รวมไปถึงการท่องเที่ยว และแม้ว่าสถานการณ์ต่าง ๆ กำลังดำเนินไปสู่ภาวะปกติใหม่ ภาคธุรกิจเริ่มให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ แต่ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคกลับต้องประสบกับปัญหาด้านข้อมูลที่มีปริมาณมากและหลากหลาย ดังนั้น ดีป้า ในนามหน่วยงานภาครัฐจึงต้องเร่งพัฒนาบริการแก่ภาคประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง นำเสนอผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยในการตัดสินใจที่แม่นยำ ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ