Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

เลื่อมแวววาว Tag

ภาควิชานวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดแสดงนิทรรศการ ผลงานวิจัยเพื่อการออกแบบของนิสิตปริญญาโท โดยงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ VISITOR ROOMS ”  นิทรรศการที่เล่าเรื่องราวของผลงานวิจัยทั้งหมด 8 ผลงาน ด้วยการนำเสนอในรูปแบบที่ต้องการให้ผู้เข้าชม เป็นส่วนหนึ่งของการเยี่ยมชม ดู หรือ แอบมอง ผ่านรูปแบบ และกลไกในการรับชมแบบใหม่ โดยผลงานทั้งหมด ที่นำมาจัดแสดง เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบ ที่ถือเป็นมิติใหม่ของนวัตกรรม ด้วยการนำสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวัน มาสร้างคุณค่า และความหมายที่แตกต่างไปจากเดิม ที่ “นวัตกรรม” จะใช้กับผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลัก ทั้งนี้งานนิทรรศการผลงานวิจัยเพื่อการออกแบบ “VISITOR ROOMS”  สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรมได้ทั้งสิ้น  อาทิ  “มุก-มุข” ผลงานวิจัยของ ภคพรหมณ์ สุขเกษม  ได้นำผ้าทอซึ่งภูมิปัญญาไทยดั้งเดิม และเปลือกหอยมุก