Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

นักสังคมสงเคราะห์ Tag

พม. จับมือภาคีเครือข่าย จัดงานวันสังคมสงเคราะห์โลก 2564 ภายใต้หัวข้อ อูบุนตู (Ubuntu) : ฉันเป็นฉันเพราะเรา-สร้างความสมานฉันท์ทางสังคมและความเชื่อมโยงกันของโลก นางแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) กล่าวว่า สืบเนื่องจากสมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ (International Federation of Social Workers : IFSW) ได้กำหนดให้วันอังคารสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคมทุกปี เป็นวันสังคมสงเคราะห์โลก และเชิญชวนให้ประเทศทั่วโลกจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าว เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกควบคู่กันไป ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ร่วมกับ สมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ (IFSW) และภาคีความร่วมมือสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย เป็นตัวแทนระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จัดงาน