Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

อพท. ปลุกพลังเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ จัด TCCN 2022

อพท. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ไทย เปิดเวทีถกแนวคิดการสร้างสรรค์สินทรัพทางวัฒนธรรม เพิ่มมูลค่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เตรียมพร้อมดันอีก 3 จังหวัดเข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์โลก

ในพิธีเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ประเทศไทย หรือ Thailand Creative Cities Network : TCCN 2022  นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. ประธานการเปิดงาน กล่าวว่า อพท. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก และเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ประเทศไทย จัดกิจกรรมครั้งนี้ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. 65 – 1 ก.ค. 65 ณ อาคาร UBC 2 สุขุมวิท 33  เพื่อเป็นเวทีให้ ผู้รู้ ผู้นำในการพัฒนาเมือง คนสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการของเมืองต่าง ๆ มาร่วมกันสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและนำมาออกแบบเพิ่มมูลค่าทำให้เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจของเมืองดีขึ้น ภายใต้ความใส่ใจสิ่งแวดล้อมของเมือง นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับการสนับสนุนพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท.

การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ศิลปิน จากกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพ ร่วมแสดงความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทย”  นอกจากนั้นยังมีตัวแทนของเมืองสร้างสรรค์ 5 แห่ง ของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสุโขทัย และ จังหวัดเพชรบุรี มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์อันเป็นสาระสำคัญ

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้จัดขึ้นภายใต้องค์ประกอบของเมืองสร้างสรรค์ที่ต้องมี 4 อย่าง นั่นคือ พื้นที่สร้างสรรค์ (Public Space) ที่เปิดโอกาสคนสร้างสรรค์ของเมืองได้มาพบปะกระตุ้นให้เกิดการคิดสร้างสรรค์และธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative People + Creative Business) เริ่มต้นต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ กิจกรรมสร้างสรรค์ (Creative Event) ได้แก่ การจัดงาน เทศกาลต่างๆ ที่ทำให้ได้มีโอกาสปล่อยผลงาน เรื่องราวผ่าน สื่อสร้างสรรค์ (Creative Media)” ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่สมาชิก TCCN ถึงการเตรียมความพร้อมในการเสนอชื่อเข้าสู่การคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์อีก 3 เมือง คือ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดน่าน และจังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ TCCN จัดตั้งครั้งแรกในปี 2021 มีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแก่เมืองเป้าหมายในประเทศไทย และเป็นเวทีให้ทุกภาคส่วนที่ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกของประเทศไทยได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะเมืองที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO แล้วหรือเมืองที่สนใจเท่านั้น

Post a comment

17 − five =