Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

มาตรฐาน STMS Tag

อพท. ขยายเครือข่าย อพท. น้อย คลัสเตอร์อีสานใต้ เดินสายเชิญชวนและให้ความรู้มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งเป้าปี 64 มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 7  แห่ง เล็งปีนี้เดินหน้าขยายผลคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ให้เกิดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พร้อมนำเสนอข้อดีของการเป็นเครือข่าย อพท. มี แอพพลิเคชั่น ช่วยสนับสนุนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษของ อพท. นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. มอบสำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว (สพข.) และสำนักงานพื้นที่พิเศษ 2 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ จัดประชุมชี้แจงความสำคัญและแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Management Standard: STMS) ให้แก่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี