Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ชุมชนท่องเที่ยวสุขสมบูรณ์ Tag

อพท. ร่วมกับภาคีเครือข่ายกงทุนส่งเสริม ววน. สกสว.-บพข.-สอวช. เปิดผลการวิจัย คัดชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  8 แห่ง พัฒนาเป็นต้นแบบการทำตลาด ท่องเทียววิถีใหม่ New Normal เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ หลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย  นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า อพท.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) คณาจารย์นักวิจัย และผู้นำชุมชน ที่อยู่ใน 4