Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย Tag

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าสิ่งทอ แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ไทย ภายใต้ตราสัญลักษณ์ คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือ Thailand Textiles Tag ออกสู่ตลาด รวมกว่า 40 ราย ในปี 2021 เร่งสร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นเศรษฐกิจส่ิงทอไทยในช่วงวิกกฤตโควิด19 นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ต่อเนื่องมาถึงปี 2564 เพื่อเร่งยกระดับผลิตภัณฑ์ สิ่งทอไทย ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ อาทิ ผู้ผลิต เส้นด้าย ผ้าผืน เสื้อผ้าสำเร็จรูป