Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

การค้าขายสินค้าออนไลน์ Tag

เด็ก เยาวชน เป็นทรัพยากรบุคคลและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง แต่คนเราย่อมมีโอกาสที่จะ “ก้าวพลาด” ได้เช่นกัน  การใช้ศิลปะและการสร้างสรรค์งานฝีมือเข้ามาแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู  เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยและส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ก้าวพลาด เป็นกระบวนการ “คืนคนดีสู่สังคม” ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกระทรวงยุติธรรม ที่มุ่งให้โอกาสสำหรับผู้ที่ก้าวพลาด ได้กลับไปสู่อ้อมกอดของครอบครัว ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งอย่างเป็นปกติสุข บนพื้นฐานความเท่าเทียม สามารถประกอบอาชีพมีรายได้พึ่งพาตนเองได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โครงการ “ชีวิตสีชมพู” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้กับผู้ที่เคยก้าวพลาดในการพัฒนาทักษะด้านการขายออนไลน์ ซึ่งเกิดจากความริเริ่มของ โครงการ ปันฝันปันยิ้ม สื่อสร้างสรรค์เพื่อสาธารณะและสังคม และบริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (เครื่องสำอางมิสทิน) ร่วมกับ กระทรวงยุติธรรม เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์งานฝีมือของเด็กและเยาวชนผู้ก้าวพลาด ตลอดจนผู้กระทำผิด ภายใต้การดูแลของกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้เกิดการค้าขายบนโลกออนไลน์ โดยจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านแอปพลิเคชัน “Ning Nong Shopping Thailand” นายสมศักดิ์