Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

เนอวานา ได้รับเลือกเป็น ”หุ้นยั่งยืน” จากตลาดหลักทรัพย์ฯ

เนอวานา ไดอิ ได้รับเลือกให้เป็นบริษัท “หุ้นยั่งยืน” ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างประจำปี 2564 สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ถึงแม้จะต้องเผชิญวิกฤตโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา

นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท.เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) หรือ NVD” กล่าวว่า การที่บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) 2021 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ตอกย้ำการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ปัจจัยของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

ศรศักดิ์ สมวัฒนา

ทั้งนี้ บริษัทยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้จรรยาบรรณกาดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เคารพกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน รู้จักประหยัดพลังงานและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มุ่งพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพและคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง โดยในปี 2564 นี้ บริษัทสามารถปรับตัวและการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลกระทบและรับผิดชอบในกระบวนการธุรกิจ (SD-in-process) ที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม หุ้นยั่งยืน ได้จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 โดยรายชื่อหุ้นยั่งยืน คัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นวัดผลในด้านกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดนโยบาย การตั้งเป้าหมาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ การวัดผลลัพธ์จากการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ซึ่ง บจ.ที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในทุกมิติ และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น การประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล (CGR) ผลประกอบการด้านกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของ บจ. และการไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เป็นต้น

เกี่ยวกับ เนอวานา ไดอิ

บริษัทเนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยระดับ High End และเป็นผู้นำในการสร้างบ้านที่มีดีไซน์ในสไตล์ Natural Modern ที่ทันสมัยเหมาะกับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ในรูปแบบใหม่ภายใต้แนวคิด Living Revolution สะท้อนผ่านการสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยแบบสมดุล (Life Balancing) โดยผสมผสานระหว่าง Modern Living Design และ Modern Living Innovation เข้าด้วยกันอย่างลงตัว

Post a comment

two × 4 =