Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

มาซาร์สในประเทศไทยเตรียมขยายบริการให้คำปรึกษา Transfer Pricing

มาซาร์สในประเทศไทย บริษัทที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบบัญชีและภาษีชั้นนำระดับโลก เตรียมขยายบริการให้คำปรึกษาด้านภาษี โดยเฉพาะเรื่องการตั้งราคาโอนระหว่างกัน (Transfer Pricing) เพื่อช่วยให้ธุรกิจข้ามชาติที่มีกิจการในประเทศไทยสามารถดำเนินการจัดการด้านการตั้งราคาโอนระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับข้อบังคับและมาตการด้านภาษีที่ประเทศต่างๆ นำมาบังคับใช้อย่างเข้มงวดมากขึ้น

จากการที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศในแถบอาเซียนและประเทศไทย ได้มีการออกข้อกำหนดมาตรการด้านภาษี  เพื่อป้องกันไม่ให้องค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจในหลากหลายประเทศทำการโยกย้ายผลกำไรจากประเทศที่เรียกเก็บภาษีสูงๆ ไปยังประเทศที่ภาษีต่ำกว่า ทุกประเทศจึงจำต้องออกมาตรการเพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีรายได้จากธุรกิจข้ามชาติด้วยข้อบังคับที่เข้มงวดมากขึ้น กฏหมายด้านภาษีในระบบใหม่นี้ทำให้องค์กรข้ามชาติต้องมีการดำเนินการอย่างถูกต้อง และการบริการให้คำปรึกษาของมาซาร์สจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวได้  บริษัทจึงเตรียมขยายบริการให้คำปรึกษาเรื่องภาษีและการตั้งราคาโอนระหว่างกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ

ในส่วนของประเทศไทยนั้น กฎเกณฑ์การตั้งราคาโอนระหว่างกันมีความเข้มงวดรัดกุมมากขึ้น ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการลงนามในข้อตกลงพหุภาคีเพื่อแลกเปลี่ยนรายงานข้อมูลรายประเทศ (Country-by-Country Data Report) จะเริ่มมีการดำเนินงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับประเทศอื่นๆ ตั้งแต่ปี 2566 นี้เป็นต้นไป .

ตามระเบียบการด้านการตั้งราคาโอนระหว่างกันรูปแบบใหม่นั้น บริษัทที่มีรายได้ต่อปีไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาทจะต้องเตรียมเอกสารสำคัญ 2 ชุด ได้แก่ แบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูล TP และไฟล์ข้อมูล TP ภายในประเทศที่กิจการดำเนินธุรกิจอยู่ และหากเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่จำเป็นต้องนำส่งรายงานรายประเทศด้วย ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะระบุรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งหมด รวมถึงคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจในไทยและข้อมูลเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบ ซึ่งบริษัทข้ามชาติจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเหล่านี้อย่างถูกต้องและครบถ้วน แม้แต่บริษัทที่มีรายได้ต่ำกว่า 200 ล้านบาทก็อาจเผชิญกับความท้าทายจากมาตรการด้านภาษีดังกล่าวจากกรมสรรพากร ทำให้จะต้องมีนโยบายการตั้งราคาค่าโอนระหว่างกันและต้องมีการทำสัญญาเพื่อจัดเตรียมเอกสารดังกล่าวอย่างถูกต้องด้วย

“กฏข้อบังคับการในการตั้งราคาโอนระหว่างกันนั้นมีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนค่อนข้างมากสำหรับบริษัทที่ต้องดำเนินการในเรื่องดังกล่าว แต่ก็เป็นประเด็นสำคัญที่องค์กรต้องใส่ใจให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมา องค์กรที่มีการดำเนินกิจการในหลายประเทศ จำเป็นต้องดำเนินการในเรื่องนี้อย่างรอบคอบ ระมัดระวังซึ่งต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำเพื่อดำเนินการได้อย่างถูกต้อง” โจนาธาน สจ๊วต-สมิธ หุ้นส่วนของทีมงานด้านภาษีของมาซาร์สในประเทศไทยอธิบาย

ประเด็นสำคัญอีกประการที่บริษัทต้องพิจารณาคือเรื่องของผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินต่อผลกำไรจากการดำเนินงาน ดังนั้นความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทได้ไม่น้อย ในประเด็นนี้ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีของมาซาร์สในประเทศไทยจะสามารถช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถวิเคราะห์เหตุปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อธุรกิจเป็นการเฉพาะ และช่วยให้คำปรึกษาเพื่อให้ธุรกิจมีการจัดสรรความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม

เพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย มาซาร์สในประเทศไทยจึงจะเน้นนำเสนอบริการให้คำปรึกษาด้านภาษีและการตั้งราคาโอนระหว่างกันสำหรับธุรกิจต่างๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าองค์กรสามารถกำหนดนโยบายการกำหนดราคาโอนได้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายด้านภาษีอากร

ทีมงานของมาซาร์ส์ในประเทศไทยล้วนมากประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษี และการตั้งราคาโอนระหว่างกัน สามารถให้คำปรึกษาด้านการตั้งราคาโอนได้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินการ ตั้งแต่การวางแผน การตั้งราคาโอน การดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ การปฏิบัติตามมาตรการด้านภาษี การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ การจัดทำข้อมูลศึกษาเปรียบเทียบ รวมทั้งช่วยเหลือดำเนินการเมื่อสรรพากรขอตรวจสอบภาษี

“เราพร้อมที่จะช่วยให้บริษัทต่างๆ ดำเนินการปรับปรุงและกำหนดนโยบายการตั้งราคาโอนระหว่างกันที่สอดคล้องกับข้อบังคับทางกฏหมาย และช่วยให้องค์กรมั่นใจว่าได้มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีหากมีการขอตรวจสอบภาษีขึ้นมา บริการให้คำปรึกษาของเราจะช่วยลดความเสี่ยงเมื่อองค์กรถูกเรียกตรวจสอบภาษี รวมทั้งให้คำปรึกษาเรื่องการชำระภาษีในกรณีถูกเรียกเก็บเพิ่มเติม การจ่ายเบี้ยค่าปรับ และดอกเบี้ยจากภาษีที่ค้างชำระ นอกจากนี้ เราสามารถช่วยให้องค์กรต่าง ๆ มั่นใจได้ว่าการจัดทำงบการเงินขององค์กรเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างถูกต้องสมบูรณ์” โจนาธานกล่าวเพิ่มเติม

ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาด้านภาษีชั้นนำระดับโลก มาซาร์สมีประสบการณ์ในการบริการให้คำปรึกษาด้านภาษีและการกำหนดราคาค่าโอนให้องค์กรต่างๆ มาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันบริษัทมีทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษีกว่า 20 คนซึ่งล้วนเป็นผู้มีองค์ความรู้และประสบการณ์ยาวนาน สามารถให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

การให้คำปรึกษาด้านการตั้งราคาโอนระหว่างกันหรือ Transfer Pricing นี้เป็นส่วนหนึ่งของบริการด้านภาษี การตรวจสอบ และที่ปรึกษาของมาซาร์ส ซึ่งปัจจุบันบริการให้คำปรึกษาด้านภาษีมีสัดส่วนประมาณ 10% ของรายได้ของบริษัทมาซาร์ส และจากความที่จะเน้นให้ความสำคัญด้านการให้คำปรึกษาด้าน ภาษี มาร์ซาส์คาดว่า การให้คำปรึกษาด้านภาษีและการกำหนดราคาค่าโอนขององค์กร จะทำให้ธุรกิจที่ปรึกษาของมาซาร์สในในประเทศไทยสามารถขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่งถึง 20% ต่อปีในระยะยาว จากการให้บริการดังกล่าว และมาร์ซาส์ในประเทศไทยเชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ มาร์ซาส์จะช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถกำหนดนโยบายด้านภาษีและการตั้งราคาโอนระหว่างกันของธุรกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ช่วยให้องค์กรเติบโตและสร้างผลตอบแทนได้อย่างคุ้มค่าในระยะยาว

Post a comment

5 × one =