Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

SEAC เปิด HR Community พร้อมเผย HR Mega Trend 2022

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา  องค์กรทั่วโลกต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างหนัก พร้อมต้องวางแผนกลยุทธ์เชิงรุกและเชิงรับ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่พลิกผันได้ทุกวินาที เราอาจจะมองว่าองค์กรเหล่านั้นต้องมีทีมผู้บริหาร หรือนักการตลาดที่ดี จึงสามารถนำพาองค์กรฝ่าคลื่นที่ถาโถมเข้ามาตลอดเวลา ซึ่งนั่นอาจจะถูกแค่เพียงครึ่งเดียว เพราะถ้าเปรียบองค์กรเป็นเสมือนร่างกาย ทุกแผนกมีความสำคัญและเท่าเทียมกันหมด

อาทิ ทีมการตลาดกับภารกิจการเคลื่อนไหวด้วยแขนและขา ทีมการขายเปรียบเสมือนปากและหู ทีมผู้บริหารเป็นดั่งดวงตาและสมอง และที่สำคัญอีกหนึ่งทีมที่เป็นเสมือนแกนกลาง คือ ทีมทรัพยากรบุคคล (HR) ที่เป็นเหมือนกระดูกสันหลัง (Backbone) และจิตใจขององค์กร

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า “พื้นฐานและภาพรวมของระบบนิเวศเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้บริบทการทำงานของทั้งองค์กรและบทบาทหน้าที่ของพนักงานเปลี่ยนไปมากขึ้น โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ HR ที่ต้องเข้าใจในสถานการณ์และปรับตัวอย่างรวดเร็ว กลายมาเป็น “ฮีโร่คนสำคัญ” ที่ต้องทำหน้าที่เคียงคู่ทีมผู้บริหารองค์กร เพื่อนำพาธุรกิจสู่โอกาสและทางรอดในอนาคต แต่การที่ HR แต่ละคน ทั้ง HR ที่มากประสบการณ์ หรือ HR รุ่นใหม่จะเข้าใจในสถานการณ์การปรับเปลี่ยนของตัวเองและองค์กรแล้ว การเข้าถึงแหล่งองค์ความรู้ ทักษะ และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่อัปเดตล่าสุด จะทำให้เกิดมุมมองมิติใหม่และนำไปสู่การปรับใช้ภายในองค์กร ทั้งการเตรียมความพร้อมในการยอมรับและปรับตัว ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่ การมองหาโมเดลการบริหารจัดการการทำงานของพนักงานแบบใหม่ ที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถวางแนวทางในการสร้างสะพาน นำพาพนักงานและองค์กรก้าวข้ามผ่านวิกฤติ ผลักดันพนักงานและองค์กรให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เท่าทันกับโลกการทำงานยุคใหม่ พร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตนั้นจึงมีความจำเป็นที่เร่งด่วน”

SEAC เข้าใจในบริบทและให้ความสำคัญกับผู้นำผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับในสายงาน HR ที่ต้อง Reskill และ Upskill ใหม่ๆ ผสมผสานทั้ง Hard Skills และ Soft Skills การเติมทักษะรอบด้านที่จำเป็นต่อการทำงานรูปแบบใหม่ของคนในสายงาน HR จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์สังคมที่รวมกลุ่มคนในวงการ HR ขึ้น สู่ “HR Community by SEAC สังคมการเรียนรู้คุณภาพที่ครบวงจรที่สุด สำหรับคนทำงานสาย HR” ครั้งแรกในประเทศไทย สังคมที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับจากหลากหลายองค์กร เชื่อมต่อเครือข่าย HR ทั้งในรูปแบบ Face-to-Face และ Online ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบออนไลน์เป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการสร้างคอนเทนต์ “ปลุก”  พลัง เพื่อสร้างงานแบบ High Productivity ในทุกวัน สู่ความสำเร็จขององค์กรบนความปกติใหม่ของสังคม ซึ่งครอบคลุมมิติใหม่ของการบริหารงาน HR อาทิ การบริหารผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ (Performance Management), การบริหารจัดการความผูกพันของพนักงานที่ต้องทำงานระยะไกล (Employee Engagement during Pandemic), การวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ (Workforce Strategy) และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูง ที่ต่างจากเดิม (Talent Management) เป็นต้น

ข้อดีของ HR Community by SEAC สังคมการเรียนรู้คุณภาพที่ครบวงจรที่สุด คือ

1.สังคมเปิดกว้างที่เปิดโอกาสให้ HR ของแต่ละองค์กร ได้มีปฏิสัมพันธ์และส่งเสริมองค์ความรู้ ทักษะด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างครบวงจร เพื่อผลักดันให้องค์กรขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์และคนทำงานสาย HR ทุกระดับทั่วประเทศ

2.คลังความรู้ขนาดใหญ่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทิศทางใหม่ด้านการบริหารจัดการพนักงาน และกรณีศึกษาจากองค์กรระดับโลกที่อัปเดตล่าสุด ให้คุณไม่พลาดทุกเทรนด์และโอกาสใหม่ๆ

3.พื้นที่ Sandbox สำหรับทดลองและพัฒนาต่อยอดไอเดียจริง พร้อมรับฟีดแบคจากคน HR และพนักงานองค์กรที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน พร้อมผลักดันการเรียนรู้ และการเติบโตซึ่งกันและกัน

4.ครบถ้วนด้วยเครื่องมือ How to ต่างๆ สำหรับ HR ที่ได้รับการพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนทรัพยากรบุคคล  ในองค์กรจากองอค์กรระดับโกลบอลทั่วโลก พร้อมทั้งกิจกรรมทั้งในรูปแบบ Face-to-Face และ Online เพื่อส่งเสริมความรู้ และพัฒนาทักษะสำหรับสายงาน HR โดยเฉพาะ

นางอริญญา กล่าวเสริมว่า “เหตุผลที่ทำให้ HR ต้องเร่งปรับตัวให้ทันกระแสโลกในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงสูงและรวดเร็ว ที่เกิดจากสถานการณ์โควิด-19 จนเกิดเป็นนิยามใหม่ของโลก คือ NOW NORMAL ซึ่งจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากองค์กรชั้นนำทั่วโลก ทำให้ได้ข้อสรุปถึงเทรนด์ออกมาเป็น “8 HR Mega Trend 2022” ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่กระแสการดำเนินธุรกิจและการทำงานของพนักงานทั้งองค์กร ได้แก่

1.“Hiring” New Talent Internally: การสรรหาบุคคลากรภายในที่เข้าใจและเหมาะสมกับเนื้องานใหม่ในปัจจุบัน ผ่านการเพิ่มหน้าที่และบทบาท หรือสลับเปลี่ยนรูปแบบงานให้เหมาะสมกับพนักงานภายในของบริษัทฯ มากขึ้นตามบริบทของสังคมและธุรกิจที่เปลี่ยนไป ซึ่งจากรายงานของ LinkedIn’s Workplace Learning Report 2021 ทำให้เห็นว่า อัตราการปรับบริบทหน้าที่ของพนักงานภายในองค์กรมีมากขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจาก 16% เป็น 19% ในช่วงเดือนเมษายน – สิงหาคม พ.ศ. 2562 และเพิ่มอีก 19.6% ในช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2563

2.Building New Management Models for a Multigenerational Workforce: กลยุทธ์การสร้างสัมพันธ์ภายในองค์กรของคนทำงานหลากหลายเจเนอเรชั่น ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายองค์กรต้องกำลังเผชิญและต้องเร่งวางกลยุทธ์หรือการสร้างโมเดลเพื่อให้พนักงานในแต่ละเจเนอเรชั่นทำงานแบบพึ่งพิงกันและกัน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไปพร้อมกัน

3.Enabling Hybrid Workplaces: ความท้าทายใหม่บนวิกฤตินั้น คือ การที่ HR ต้องสามารถสร้างจุดเชื่อมการทำงาน ที่ผสานระหว่างการทำงานที่บ้านกับการทำงานที่ออฟฟิศ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเชื่อมต่อกับออฟฟิศและเพื่อนร่วมทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิผลที่ดี

4.Rethinking Work for Gen Z: การมาถึงของเจเนอเรชั่น Z ที่นับเป็นความท้าทายครั้งใหม่ของ HR โดยเฉพาะการเข้าใจธรรมชาติและบริบทพนักงานเจเนอเรชั่น Z เพื่อให้สามารถปรับนโยบายและแนวทางการทำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อสร้างการทำงานร่วมกันของพนักงานในองค์กรและกลุ่มพนักงานใหม่มากขึ้น

5.Benefiting from a Growing Gig Economy: Gig worker กับการทำงานในปัจจุบัน ที่เน้นรูปแบบการว่าจ้างงานแบบฟรีแลนซ์ พนักงานชั่วคราวมากขึ้น

6.Increasing Need for Power Skills: Soft Skills, Digital Skills, Thinking Skills: จากการที่ก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอลมากขึ้น ทำให้คนเดินทางไปสู่ไลฟ์สไตล์ชีวิตแบบดิจิทัล เกิดการทดแทนทรัพยากรคน ด้วยเครื่องจักรหรือ A.I. มากขึ้น ทำให้ HR ต้องเร่งปรับและพัฒนาคนในองค์กรให้เข้าถึงพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่เรียกว่า “Power Skills” ประกอบไปด้วย Soft Skills, Hard Skill, Digital Skills และ Thinking Skills

7.Planning Perpetual Reskilling/Upskilling at Speed: ติดสปีดการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อเสริมศักยภาพของพนักงาน สู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรต่ออุตสาหกรรมในอนาคต

8.Increasing Focus on Building Learning Ecosystems: การสร้างระบบนิเวศในการทำงานใหม่ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพิ่มทักษะใหม่ และเพิ่มนวัตกรรมในองค์กร เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบการมีส่วนร่วมของกันและกัน รวมทั้งการเข้าถึงคอนเทนต์ใหม่ๆ เทคโนโลยี และข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

“ดังนั้น HR COMMUNITY by SEAC จึงเป็นเสมือนพื้นที่เปิดให้คนที่ทำงานสาย HR และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานและองค์กรทุกระดับจากหลากหลายภาคธุรกิจ ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาและสัมผัสประสบการณ์ ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร แลกเปลี่ยนความรู้และทักษะใหม่ๆ แก่กันและกัน เสมือนเป็น บิ๊กคอมมูนิตี้ที่ขับเคลื่อนโดยคนในวงการ HR สำหรับคนทำงานในสาย HR โดยเฉพาะ เพื่อให้ทุกคนเท่าทันทุกข้อมูลและรับรู้โอกาสใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และนำพาสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กรและพนักงานในองค์กรให้ดีขึ้น” นางอริญญา กล่าวสรุป

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม HR Community ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย! โปรดกรอกรายละเอียด ตามแบบฟอร์มนี้ https://zfrmz.com/nzlARpLzxCHCITsWrTCI สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณพัณณ์รฎา อีเมล panrada_w@seasiacenter.com หรือ โทร. 065-502-4591

Post a comment

8 − 8 =