Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

อพท. ส่งข้อปฏิบัติหนุนชุมชนท่องเที่ยว New Normal

อพท. จับมือภาคีเครือข่าย จัดทำข้อปฏิบัติของแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย หวังให้ชุมชนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามแนวทางมาตรฐาน SHA เพิ่มความมั่นใจให้กับชุมชนท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวตามวิถีปกติใหม่ หรือ New Normal

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า  อพท. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดทำ “ข้อปฏิบัติของแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อสุขอนามัยปลอดภัยใส่ใจในสุขภาพ” เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กับชุมชนท่องเที่ยวและผู้มาเยือน  โดยข้อปฏิบัติดังกล่าวอ้างอิงจาก โครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19

สำหรับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมพัฒนาข้อปฏิบัตินี้ ได้แก่ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้คณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับภูมิภาค 5 เครือข่าย และชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษ ที่ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างข้อปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนอย่างแท้จริง

ในรายละเอียดข้อปฏิบัติจะประกอบด้วย มาตรฐานเบื้องต้นด้านสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ข้อควรปฏิบัติของผู้ให้บริการในชุมชน ได้แก่ คัดกรองและสอบถามประวัติผู้มาเยือย  มีการจัดการขยะ แยกขยะติดเชื้อ  รับนักท่องเที่ยวโดยคำนวนเว้นระยะห่างไม่ให้แอดอัด จัดเตรียมสถานที่และทำความสะอาดทุกครั้งก่อนและหลังรับนักท่องเที่ยว  แยกอาหารส่วนบุคคล จัดเตรียมแอลกอฮอล์และอุปกรณ์ล้างมือ เป็นต้น  และข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปในชุมชนท่องเที่ยว ได้แก่ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกาย กินอาหารปรุงสุก ล้างมือหรือทำความสะอาดด้วยเจแอลกอฮอล์อยู่เสมอ หลีกเลี่ยงสัมผัสกับสัตว์ และหลีกเลี่ยงอยู่ในสถานที่แออัด เป็นต้น  รวมถึงข้อปฏิบัติในแต่ละจุดบริการท่องเที่ยวของชุมชน เป็นต้น ซึ่งชุมชนท่องเที่ยวสามารถนำข้อปฏิบัตินี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ หากชุมชนท่องเที่ยวต้องการรับรองจากมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA ก็สามารถสมัครเพื่อรับการประเมินและรับตราสัญลักษณ์ SHA ในประเภท นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว

“การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศเป็นอย่างมาก และยังรวมไปถึงชุมชนท่องเที่ยวที่มีรายได้เสริมจากการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน อพท. ในฐานะหน่วยงานประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตระหนักในปัญหาดังกล่าว และยังเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน  ดังนั้นเมื่อสถานการณ์กลับมาสู่ปกติ ชุมชนและนักท่องเที่ยวจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิถีปกติใหม่ หรือ New Normal  ชุมชนที่ทำท่องเที่ยวจึง  ต้องปรับตัวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัย  ข้อปฏิบัติที่จัดทำขึ้นครั้งนี้จึงถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ตัวชุมชนเองและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน” ผู้อำนวยการ อพท. กล่าว

อย่างไรก็ตาม อพท. ยังร่วมฟื้นฟูและเยียวยาภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและยกระดับชุมชนท่องเที่ยวสู่ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพหลังวิกฤตการณ์โควิด โดยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมท่องเที่ยว นำผู้เชี่ยวชาญของบริษัทนำเที่ยวภายใต้สมาคมท่องเที่ยวไปให้ความรู้ชุมชนท่องเที่ยวในการออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ พร้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขในพื้นที่ โดยจะนำข้อปฏิบัติฯ นี้ ไปร่วมยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเพื่อให้พร้อมในการบริการอย่างมีคุณภาพ และมีสุขอนามัย ปลอดภัย ใส่ใจในสุขภาพ เพื่อรองรับตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพหลังวิกฤตโควิดคลี่คลายต่อไป

Post a comment

12 − three =