Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

“แคร์คุณ” นวัตกรรมด้านสุขภาพ แบ่งเบาภาระช่วงโควิด-19

โซลาร์วัตต์111” สตาร์ทอัพสัญชาติไทย ส่ง  มอบ “รถแคร์คุณอีวี” และแพลตฟอร์มช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด ในศูนย์แยกกักในบ้านและชุมชน (Home & Community Isolation)

แอปพลิเคชั่น “แคร์คุณ” เป็นแอปพลิเคชันให้บริการยานพาหนะ (Ride-hailing service) ของคนไทย ที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้โครงการ “แอปพลิเคชันแคร์คุณ สู่ถนนสายสุขภาพ” ตามสัญญาเลขที่ SID.NU 05/2564 โดยเภสัชกรหญิงกรรณิการ์ จรัสอุไรสิน ประธานกรรมการบริษัทโซลาร์วัตต์111 จำกัด เป็นหัวหน้าโครงการ

จุดเด่นแอปพลิเคชัน “แคร์คุณ” คือเป็นบริการโลจิสติกส์สายสุขภาพ ตอบโจทย์ปัญหาการเช้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ค่อนข้างจำกัด ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ซึ่งนอกเหนือจากมีผู้ให้บริการสาธารณสุขหลากหลายทางไกล (TeleHealth) อาทิ แพทย์ เภสัชกร กายภาพบำบัด ดูแลผู้สูงอายุ นวดสปา ฯลฯ แล้ว แอปพลิเคชันแคร์คุณ ยังได้เพิ่มช่องทางการรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือ SOS โดยมีบุคลากรแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมให้บริการ อาทิ หน่วยกู้ชีพ อบต.ท่าโพธิ์, รพ.กรุงเทพพิษณุโลก, รพ.พิษณุเวช เป็นต้น และเพิ่มเส้นทางการรับส่งยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยโควิด ในขณะรักษาตัวอยู่ที่บ้าน หรือศูนย์แยกกักในชุมชน (Home Isolation/ Community Isolation) ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

พร้อมทั้งการส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน “แคร์คุณอีวี” และกระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์ที่จำเป็น มูลค่ารวม 40,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน

ศาสตราจารย์ นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร “ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ยังมีความรุนแรงมากชึ้น ความร่วมมือของทุกภาคส่วนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะภาคเอกชนที่ได้นำศักยภาพมาพัฒนาแอปพลิคชันแคร์คุณ และมอบจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาร่วม สนับสนุน ซึ่งเราจะได้ใช้ประโยชน์จริงในพื้นที่ ที่รพ.สต.วัดพริก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อบริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการกักแยกตัวในบ้านและชุมชนในรูปแบบของ CI/HI ประกอบกับการนำพิกัดบอกตำแหน่งของรถที่ให้บริการบนแอปพลิเคชันแคร์คุณ ซึ่งมีประโยชน์และสามารถนำไปต่อยอดงานบริการประชาชนให้ดีขึ้นเรื่อยๆ”

รศ.ดร.สุชาติ แย้มแม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ “รถแคร์คุณอีวี มีขนาดเล็กกะทัดรัด ประหยัดพลังงาน สามารถวิ่งรับส่งยาเข้าถึงผู้ติดเชื้อที่อยู่ในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือที่ชุมชน ไปได้ทุกที่ ไม่มีมลภาวะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณสุขชุมชนได้เป็นอย่างดี”

ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ หัวหน้าหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร “โครงการแคร์คุณได้รับการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งได้เคยพัฒนาเส้นทางการติดตามสถานะรถบัสอีวีที่ให้บริการอยู่ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ทำให้การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นและครั้งนี้ ทางแคร์คุณ ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องรวมทั้งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้กับทาง รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้ประโยชน์ในกิจการทางการแพทย์ ซึ่งไม่เพียงให้เกิดประโยชน์ด้านสังคม แต่ยังคำนึงถืงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางหน่วยงานรู้สึกภูมิใจที่ทุนสนับสนุนครั้งนี้สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศไทย”

เภสัชกรหญิงกรรณิการ์ จรัสอุไรสิน ประธานกรรมการบริษัทโซลาร์วัตต์111 จำกัด และหัวหน้าโครงการแคร์คุณ “ขอขอบคุณทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พันธมิตรผู้ให้บริการและ ผู้ขับขี่แคร์คุณ ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมแคร์คุณ ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการประยุกต์เทคโนโลยีที่มีอยู่ สร้างสรรค์ให้เกิดการบริการใหม่ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด-19 สร้างเศรษฐกิจภายในชุมชน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นับว่าเป็นสิ่งที่ทางบริษัทและทีมงานแคร์คุณมุ่งมั่นมาโดยตลอด รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมและมีความยินดีที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”

นายเกื้อกูล บุญเทอม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพริก “รถแคร์คุณอีวี เป็นประโยชน์มากสำหรับการให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในการรับส่งยา อาหาร ระหว่างรพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร และศูนย์แยกกักผู้ป่วยโควิดในชุมชน (Community Isolation) ตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ซึ่งปัจจุบันเราใช้รถจักรยานยนต์รุ่นเก่า ค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาสูงรวมทั้งสร้างมลพิษ ซึ่งรถไฟฟ้าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ลดมลภาวะ ลดโลกร้อนอีกด้วย”

นางสาวอารียา นาคศิริ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพริก (รพ.สต.วัดพริก) “ช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อในพื้นที่และจากนอกพื้นที่ที่จะเข้ามารับบริการในศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) หรือผู้ป่วยติดเชื้ออาการไม่หนักแยกกักตัวเองที่บ้าน (Home Isolation) มีจำนวนมากขึ้น ซึ่ง “รถแคร์คุณอีวี” ช่วยสนับสนุนงานเชิงรุก ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย หรือ ผู้สัมผัสเสี่ยง เพื่อประเมินส่งต่อรับการรักษา และเตรียมวางแผนนัดหมายให้ประชาชนมารับบริการตามจุดสถานี เช่น บริการแจกชุดตรวจ ATK, บริการตรวจคัดกรอง และรับส่งยาเวชภัณฑ์ ได้เป็นอย่างดี”

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแคร์คุณ New Carekoon ได้ตั้งแต่วันนี้ ทั้งระบบ iOS และ แอนดรอยด์ ได้ที่ ลิงค์ดาวน์โหลด >> http://onelink.to/9f86yw หรือ สแกนคิวอาร์โคด

Post a comment

sixteen − ten =