Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 id="9582" html_class="default"]

ม.สวนสุนันทา ผนึก Nedcann LLC ดันหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์แห่งเดียวในไทย

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินหน้าหนุนกัญชาทางการแพทย์เต็มสูบ ผนึกกำลัง Nedcann LLC เสริมศักยภาพหลักสูตร “กัญชาเวชศาสตร์” เปิดสอนระดับปริญญาตรี-โทเอก หนุนหมอนักวิจัย ผลิตยาจากกัญชามาตรฐานสากล ยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ พร้อมผลักดันการเติบโตพืชเศรษฐกิจไทย

วันที่ 15 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดี (ผู้แทนฝ่ายมหาวิทยาลัย) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ Nedcann LLC, North Macedonia  โดย Mr. Stephan van Gerven ประธานบริหาร (ผู้แทนฝ่ายบริษัท) ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อผลักดันหลักสูตรสาขากัญชาเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ และเพื่อประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัยโดยมีตัวแทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ บริษัท Nedcann LLC, North Macedonia เข้าร่วมในพิธีลงนามร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือกับ บริษัท Nedcann LLC ในระยะ 3 ปี เพื่อส่งเสริมศักยภาพของหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ ให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติ ด้วยการดำเนินการภายใต้มาตรฐานสากล ผ่านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของ Nedcann LLC ซึ่งมีกระบวนการผลิตกัญชาทางการแพทย์มาตรฐานยุโรป อาทิ GCP (Good Clinical Practice) และ GMP (Good Manufacturing Practice) โดยปัจจุบัน Nedcann LLC มีโรงงานผลิตกัญชาทางการแพทย์ระบบปิดที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ตั้งอยู่ที่เมืองโอครีด ประเทศมาซิโดเนีย และปัจจุบันได้เข้ามาตั้งสาขาในประเทศไทยแล้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากัญชาเวชศาสตร์ มาแล้ว 5 ปี โดยแต่ละปีมีนักศึกษาภาคปกติ 20 คน ภาคพิเศษ 80 คน โดยมีทั้งนักศึกษาทั่วไป พนักงานบริษัท และเจ้าของธุรกิจ เข้าร่วมหลักสูตร ปัจจุบันมีนักศึกษาที่จบหลักสูตรระดับปริญญาตรีไปแล้ว 1 รุ่น และที่ผ่านมาสามารถวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ 16 รายการ

การดำเนินงานที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมศักยภาพของหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ อาทิ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การเภสัชกรรม โรงพยาบาลธนบุรี บริษัท สยามอิมเมจ จำกัด ฯลฯ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเป็นอาจารย์สำหรับหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์โดยเฉพาะ ดังนั้นความร่วมมือกับ Nedcann LLC ในครั้งนี้ จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรีเพียงแห่งเดียวในเมืองไทย

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดความรู้ความสามารถของหมอ นักวิจัย หรือนักธุรกิจ ในการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากกัญชา เพื่อใช้ในการบรรเทาและรักษาอาการของผู้ป่วย

“เรามุ่งหวังว่า ความร่วมมือกับ Nedcann LLC จะช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ของกัญชาในประเทศไทย เพื่อการนำมาเป็นยารักษาโรค ซึ่งต้องอาศัยคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลเข้ามารองรับ เพื่อช่วยผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์ สนับสนุนให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย” รศ.ดร.สมเดช กล่าว

ด้าน Mr. Stephan van Gerven ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Nedcann LLC, North Macedonia เผยว่า สาเหตุที่เลือกและให้ความสนใจทำความร่วมมือกับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งนี้ เนื่องจากได้รู้จักและเกี่ยวข้องกับประเทศไทยมาระยะหนึ่งแล้ว โดยเริ่มจากความร่วมมือกับ บริษัท สยาม อิมเมจ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ปลูกกัญชาทางการแพทย์ (ระบบปิด) ที่ได้มาตรฐานเป็นรายแรกของประเทศไทย  ณ อาคารวัลโด 18  แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี

ดังนั้น เมื่อเห็นว่า วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ บริษัท สยาม อิมเมจ จำกัด มีศักยภาพและความตั้งใจพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์ในระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ จึงยินดีร่วมการพัฒนา วิจัย และส่งเสริมสู่ความสำเร็จให้ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก เพราะว่าเราไม่มีผู้ปลูกรายใดรายหนึ่งได้รับมาตรฐาน GACP ณ ขณะนี้  ทำให้ไม่สามารถส่งออกนำเงินตราเข้าประเทศได้

 “เราคาดหวังว่า อุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทยมีโอกาสประสบความสำเร็จ” Mr. Stephan van Gerven กล่าว

Post a comment

two + fourteen =